Zahraniční spolupráce

Členství v mezinárodních organizacích

IUFRO – International Union of Forest Research Organization

IUFRO je mezinárodní nevládní organizace sdružující výzkumné subjekty v oblasti lesnictví zaměřená na posílení mezinárodní spolupráce v lesnickém výzkumu s cílem zlepšování porozumění ekologickým, ekonomickým a sociálním aspektům lesů a lesního hospodářství. (www.iufro.org)

 

EFI – European Forest Institute

Evropský lesnický ústav je nezávislou organizací, založenou 23 Evropskými státy, zaměřenou na lesnický výzkum v Evropě. (www.efi.int)

 

ICP Forests – International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests

Program ICP Forests je nejvýznamnější systém monitoringu zdravotního stavu lesů v Evropě. Byl založen v roce 1986 v rámci konvence UNECE CLRTAP. Program byl původně zaměřen na imisní problematiku. V současné době monitoruje vývoj zdravotního stavu lesů v síti 16×16 km a komplexně se zaměřuje na faktory, které zdravotní stav ovlivňují, v rámci ploch intenzivního monitoringu lesních ekosystémů. (www.icp-forests.net)

 

EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme

Dlouhodobý mezinárodní program založený v roce 1994 k implementaci závěrů první ministerské konference věnované problematice ochrany evropských lesů (MCPFE 1990). Tematické zaměření programu EUFORGEN souvisí zejména s realizací opatření orientovaných na zachování lesních genetických zdrojů a obnovu biodiverzity lesních ekosystémů v Evropě. (www.euforgen.org).

 

DVFFA – Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion ertragskunde (http://sektionertragskunde.fvabw.de/)

V rámci Sekce produkce Svazu německých lesnických ústavů jsou pořádány výroční konference, kde jsou prezentovány nejnovější poznatky z problematiky produkce lesa a souvisejících oborů. Zasedání se zúčastňují zástupci univerzit, výzkumných ústavů a majitelů lesů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a ČR. V roce 2013 se uskurečnila výroční konference v ČR, organizačně zajištěná pracovníky útvaru VS Opočno.

Wiener Coleopterologenverein (WCV) (Vienna Coleopterists Society).

Tradiční mezinárodní vědecká koleopterologická společnost se sídlem ve Vídni
(řádné členství M. Knížek)

Evropský region Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj – Vltava je trilaterální pracovní společenství sedmi partnerských regionů – Horního Rakouska, dolnorakouského Mostviertelu a Waldviertelu, Dolního Bavorska s Altöttingem, Horní Falce, Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočiny. Tyto regiony v trojúhelníku tří zemí – České republiky, Německa a Rakouska pracují na společných projektech, například v oblasti hospodářství, turismu, kultury, sociální sféry nebo vědy a vzdělání.
–> Více informací

Úvodní pracovní zasedání účastníků projektu „FORGER“

Zahraniční spolupráce je na VS Opočno zaměřena na využívání a rozšiřování současných kontaktů s obdobnými pracovišti v jiných státech (výzkumné instituce, univerzity). Pozornost je věnována i spolupráci s majiteli (nebo hospodařícími subjekty) lesů v zahraničí. Dlouhodobá zahraniční spolupráce je realizována zejména formou:

  • Výroční konference pracovišť Pěstování lesa (TU Zvolen, NLC Zvolen, Univerzita Zagreb, ČZU, MENDELU).
  • Výroční konference Sekce produkce – Svazu německých lesnických ústavů (Deutscher verband forstlicher forschungsanstalten – sektion ertragskunde, podrobnosti na http://sektionertragskunde.fvabw.de/. Zasedání se zúčastňují zástupci univerzit, výzkumných ústavů a majitelů lesů z Německa, Rakouska, Švýcarska, Polska, Slovenska a ČR.
  • Mezinárodní spolupráce v problematice zajišťování obnovitelných zdrojů – biomasy (spolupráce s Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF (Magdeburg) na projektu Biomass Logistics – Saxony-Anhalt Interregional (podrobnosti na http://www.green-logistics.iff.fraunhofer.de/).
  • Mezinárodní spolupráce v rámci členství v pracovní skupině IUFRO (Working Party 1.01.08 – Ecology and Silviculture of Spruces, podrobnosti na: http://www.iufro.org/science/divisions/division-1/10000/10100/10108/).

Mezinárodní projekty

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Projekt č. 070 „Opatření green infrastructure z víceúčelového využití odpadních kalů (green IKK) prostřednictvím přeshraniční spolupráce“ (04/2017-03/2020). Cílem projektu je vyhodnotit možnosti využití kalů z čistíren odpadních vod a navrhnout postupy jeho víceúčelového využití v cílovém regionu.

Lead partner:
IKomStiftland, öffentlicher Zweckverband

Partneři projektu:
Technologiezentrum Energie Ruhstorf, CHEVAK Cheb, a. s., VÚLHM

COST CZ

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí – ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

Projekty VÚLHM v rámci Programu COST CZ (LD) / Doména – Forests, their Products and Services (FPS):

AKCE FP1106: STReESS – Studying Tree Responses to extreme Events a SynthesiS

Projekty:

Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (doba řešení: 2013–2016)

Hodnocení geneticky podmíněných charakteristik lesních dřevin v rámci předpokládaných změn prostředí na příkladu introdukovaného druhu Pinus contorta (doba řešení: 2013–2016)

AKCE FP1202: MaP-FGR – Strengthening conservation: a key issue for adaptation of marginal/peripheral populations of forest tree to climate change in Europe

Projekty:

Studium genetické diverzity populací borovice lesní zahrnující i okrajové ekotypy v České republice pomocí DNA analýz (doba řešení: 2012–2016)

Spoluúčast ČR při realizaci zásadních opatření zaměřených na ověření adaptability ohrožených druhů lesních dřevin v souvislosti s probíhajícími změnami prostředí v Evropě s využitím testování vybraných druhů rodu Abies v různých stanovištních podmínkách (doba řešení: 2014–2016)

AKCE FP1206: EuMIXFOR – European mixed forests. Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management

Projekt:

Koloběh živin ve smíšených lesích (doba řešení: 2013–2017)

EHP FONDY 2009–2014

Program CZ02: BIODIVERZITA A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY / MONITOROVÁNÍ A INTEGROVANÉ PLÁNOVÁNÍ A KONTROLA V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ/ ADAPTACE NA ZMĚNU KLIMATU

Hlavním cílem programu je zastavení ztráty biodiverzity, a to prostřednictvím aktivit zaměřených na zvýšení kapacity pro efektivní řízení a monitorování lokalit Natura 2000, zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity a ekosystémových služeb, zlepšení integrace biodiverzity do sektorových politik a právních předpisů a obrana před fragmentací ekosystémů.

Projekt:

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích (doba řešení: 2015–2016)